Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
*Algemene voorwaarden – Algemene voorwaarden van Verkeersschool van den Berg
*Examen – Het onderzoek naar de rijvaardigheid die wordt afgenomen door de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR)
*Leerling – De persoon die bij Opdrachtgever (een) Les(sen) afneemt
*Lesovereenkomst – De schriftelijke overeenkomst, bevestigingsbrief of –e-mail waarin Opdrachtnemer zich verplicht tegenover de Leerling Les(sen) te geven
*Lesprijs – De overeengekomen (pakket)prijs (altijd inclusief/exclusief 21% BTW) die geldt op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt
*Les(sen) – De door Verkeersschool van den Berg te geven theorie-opleiding en/of standaard praktijkopleiding.
*Opdrachtnemer – Verkeersschool van den Berg gevestigd aan de Beethovenlaan 68 te Etten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62780085

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken de Algemene voorwaarden (zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel) onderdeel uit van iedere activiteit tussen Leerling en Opdrachtnemer.
2. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden alleen wanneer deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Leerling zijn overeengekomen.
3. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft dit geen enkele invloed op de andere bepalingen van de Overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, om tot een oplossing te komen.
4. Voor zover de bepalingen van de Algemene voorwaarden strijdig zijn met de bepalingen van de Overeenkomst hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is verplicht ervoor zorg te dragen:
1. dat de les wordt gegeven door (een) instructeur(s), die voldoet aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen (WRM);
2. dat de Leerling zo veel mogelijk rij-onderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de Leerling periodiek en in ieder geval eens per 5 lessen informatie geeft over de voortgang van de Leerling in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het Examen door Opdrachtnemer – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevuld van het CBR of het BNOR, uiterlijk na de datum waarop in overleg met de Leerling is besloten dat het Examen kan worden aangevraagd en waarop de Leerling de kosten van het Examen heeft voldaan;
5. dat de Leerling die via Opdrachtnemer het Examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van een Examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de Lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
7. dat er een verzekering is afgesloten, welke een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Opdrachtnemer richting Leerling voor directe schade;
8. de Leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een Examen;
9. de Leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10. de Leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hij aan Opdrachtnemer hiervan melding moet maken.

Artikel 4. Verplichtingen Leerling
De Leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de door Opdrachtnemer op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Opdrachtnemer wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige Lesprijs te voldoen;
2. de volledige Lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 24 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Opdrachtnemer te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Opdrachtnemer, telefonisch of per e-mail te worden gedaan.
Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de Leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de Leerling worden gelijkgesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de Lessen op te volgen;
4. het met Opdrachtnemer overeenkomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder Examen, na te komen;
5. bij een Examen (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een theorie-certificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de Lessen worden aangevangen. Indien de Leerling nalaat dit te doen en de Lessen daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel van het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het Examen. Opdrachtnemer kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de Leerling geen Examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen. Indien de Leerling dit nalaat te vermelden, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5. Aanvraag Examen
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het Examen tegelijkertijd met de invulling van de aanvraag door Opdrachtnemer contant aan Opdrachtnemer te worden voldaan. Dit geldt ook indien Leerling het Examen telefonisch aanvraagt bij Opdrachtnemer. Leerling ontvangt in laatstgenoemde geval direct een schriftelijke bevestiging (per brief of per e-mail) waarbij tevens de factuur wordt verzonden. Deze factuur dient binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2. Het is niet mogelijk om een aangevraagd Examen te annuleren of te wijzigen. In geval van annulering of wijziging door Leerling zijn opnieuw de kosten van of ten behoeve van de Examen-aanvraag verschuldigd.
3. Op verzoek heeft Leerling na het doen van de aanvraag en betaling van de aanvraag van het Examen recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Opdrachtnemer waaruit blijkt dat zijn/haar Examen-aanvraag bij het CBR of het BNOR is ingediend.
4. Indien het Examen geen doorgang vindt, omdat de Leerling niet of te laat op het Examen verschijnt en dit niet te wijten is aan Opdrachtnemer, of omdat de Leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw Examen voor rekening van de Leerling.
5. Indien het Examen geen doogang vindt wegens vakantie van de Leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het Examen schriftelijk aan Opdrachtnemer is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw Examen voor rekening van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het Examen door te bereken en is verplicht op verzoek van de Leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 6. Examen
1. Indien het CBR of het BNOR het Examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Opdrachtnemer de Leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde Examen.
2. Indien de Leerling het Examen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
1. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 4.2;
2. het lesvoertuig, waarmee het Examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type beschikbaar is;
3. het lesvoertuig, waarmee het Examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type beschikbaar is, zal Opdrachtnemer ervoor zorgen dat dat voor de Leerling een nieuw Examen wordt aangevraagd, indien de Leerling dit wenst. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de Examen-aanvraag in de in dit lid genoemde gevallen niet voor rekening komt van de Leerling.
3. In de in het tweede lid van dit artikel genoemde gevallen garandeert Opdrachtnemer bovendien dat de Leerling, indien hij/zij opnieuw een Examen wil aanvragen, gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 7. Betaling
1. Opdrachtnemer is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De Leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste Les contant te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de Lesprijs en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen Lessen, per Les contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de Lessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens de duur van de Lesovereenkomst de Lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De Leerling heeft in dat geval het recht de Lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de Leerling na de achterstand c.q. Lessen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5. Indien de Leerling binnen 8 dagen na de factuurtermijn nog niet heeft betaald, zal Opdrachtnemer de Leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van dagen in verzuim is. Over het nog openstaande bedrag wordt dan de wettelijke rente berekend.
6. Indien de Leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Het verschuldigde bedrag wordt dan verhoogd met de (buiten)gerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II.

Artikel 8. Vrijwaring
1. Opdrachtnemer vrijwaart de Leerling voor kosten die voortvloeien uit overtredingen die deze onder toezicht van de rij-instructeur heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het Examen, met uitzondering van die gevallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de Leerling, alsmede bij het gebruik door de Leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de Leerling verklaart dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, en toch rijles dan wel indien blijkt dat de verklaring onjuist is, vrijwaart de Leerling Opdrachtnemer volledig en zal Leerling eventueel opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële gevolgen geheel overnemen.

Artikel 9. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de Leerling die worden vermeld op de Lesovereenkomst worden door Opdrachtnemer verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 10. Beëindiging overeenkomst
1. Indien de Lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode (bijvoorbeeld een pakket), kan de Lesovereenkomst door zowel de Leerling als Opdrachtnemer schriftelijk (per brief of per e-mail) worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de Leerling recht op restitutie van dit vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.
2. Indien de Lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakket), kan de Leerling de Lesovereenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 4.2. De beëindiging dient schriftelijk (per brief of per e-mail) plaats te vinden. In geval van beëindiging vanwege een dergelijke dringende reden is de Leerling wel verplicht de reeds genoten Lessen te betalen, alsmede de administratiekosten en de eventueel reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden. Indien er in dit geval sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag dan heeft de Leerling recht op restitutie van dit vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan het CBR of BNOR betaalde examengelden, reeds genoten rijlessen alsmede de administratiekosten. Mocht leerling zonder dergelijke reden niks meer van zich te laten horen, komt de overeenkomst automatisch na 3 maanden te vervallen en tevens de daarbij betaalde tegoeden.
3. Opdrachtnemer kan de Lesovereenkomst die is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen dat van hem redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze te continueren, onder terugbetaling aan de Leerling van die (les)gelden, waarvoor Opdrachtnemer nog niet heeft gepresteerd.
4. Indien sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 6.6, waarbij de Leerling na verloop van de in de gebrekestelling genoemde termijn van rechtswege in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot opzegging van de Lesovereenkomst. Opdrachtnemer stelt Leerling in dit geval schriftelijk (per brief of per e-mail) in kennis van de opzegging.

Toepasselijk recht/geschillen

Bij geschillen tussen de cursist en Verkeersschool van den Berg over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Verkeersschool en de cursist, kan een klacht hierover aan de directie van Verkeersschool van den Berg worden toegezonden.
De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht.

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Verkeersschool bevoegd.

 

 

Open Chat
1
Close chat
Bedankt voor je interesse in Verkeersschool van den Berg.

Start